กฏหมาย : การดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร


การดัดแปลงอาคาร

เหมือนการก่อสร้างอาคารใหม่ แต่ต้องนำใบอนุญาตรายการคำนวณ (ถ้าอา คารที่ขอดัดแปลงจัดอยู่ในประเภทอาคารถูกกำหนดให้มี) และแบบพิมพ์ เขียวที่มีลายเซ็นเ้จ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาประกอบการขออนุญาต ด้วย

การรื้อถอนอาคาร

เหมือนการดัดแปลงอาคาร
*กรณีเป็นอาคารพักอาศัยที่สูงเกิน 2 ชั้น หรืออาคารประเภทอื่นๆ เหมือนกับ การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารที่พักอาศัยที่สูงไม่เกิน 2 ที่ไม่ใช้อาคาร ขนาดใหญ่อาคารสาธารณะ แต่มีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- หนังสือรับรองและสำเนาบัตรประจำตัวของวิศวกรผู้ออกแบบตามลักษณะ และประเภทที่ได้กำหนดไว้ตามกฏหมายว่าด้วยวิชาวิศวกรรม
- หนังสือรับรอง และสำเนาประประจำตัวของสถาปนิกผู้ออกแบบตามลักษณะ และประเภททีี่ได้กำหนดไว้ตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม
- หนังสือรับรองและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ควบคุมงาน ซึ่งอาจเป็นวิศวกร และ/หรือ สถาปนิก ตามลักษณะและประเภทของอาคารที่ได้กำหนดไว้ตาม กฏกระทรวง

เมื่อได้ก่อสร้าง ด้ดแปลง ประเภทควบคุมการใช้แล้วเสร็จ ผู้ได้รับอนุญาตต้อง แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบฟอร์มคำร้องขอให้ตรวจสอบการ ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร) (ข.1) ก่อนการใช้อาคาร อาคารควบคุมการใช้ ได้ แก่ อาคารที่ใช้เป็นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาล หรืออาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพานิชยกรรม อุตสหกรรม การศักษา การ สาธารณสุข หรือกิจกรรมอื่นตามที่กำหนดในกระทรวง

มาตรา 39 ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ด้ัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดย ไม่ืยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น กำหนดพร้อมทั้งแจ้งขัอมูลและยื่นเอกสารต่อไปนี้


(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาต ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทวุฒิ สถาปนิก ตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่ เป็นผู้ได้รับแจ้งเวียนซื่อ ตามมาตรา 49 ทวิ
(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบ และคำนวณอาคารซึ่งจะต้อง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประ เภทวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและจะต้องไม่ เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประ กอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถา ปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการ แจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม () (และ ()
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม () (และ (ว่าตนเป็นผู้ออก แบบอาคารเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และราย การคำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อน ย้าย ซึ่งมีคำรับรองของบุคคลตาม (และ (ว่าตนเป็นผู้ออกแบบ อาคารและเป็นผู้ออกแบบและคำนวณนั้น
(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว

(2) ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัด แปลงอาคารในกรณีที่เป็นการแจ้งว่าการก่อสร้างหรือดัดแปลง อาคาร
ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้า พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และผู้แจ้ง เริ่มต้นดำเินินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลี่อนย้ายอาคาร ตามที่ได้รับแจ้ง
ให้นำมาตรา 38 และมาตรา 39 มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรานี้ ได้อนุโลม (มาตรา 39 ทวิแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอา คาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)| เรื่องทั้งหมด |